Rychlé dodání Zboží skladem
Jsme nejlevnější Máme bezkonkurenční ceny
Máme zkušenosti Více jak 30 let na trhu

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

 • Tento reklamační řád upravuje blíže vztahy a podmínky vznikající z titulu odpovědnosti za vady prodaného zboží ve smyslu Občanského zákoníku.

 • Místem uplatnění případné reklamace zboží je adresa uplatněné objednávky, bylo-li zboží prodáno ve firmě GUFERO Rubber Production, s. r. o., je potom tato prodejna příslušným místem.

II. Ostatní ustanovení

 • Gufero Rubber Production, s.r.o. odpovídá v rámci odpovědnosti za vady za to, že prodané zboží má požadovanou, popř. právními předpisy stanovenou kvalitu, množství, míru nebo váhu a že je bez vad, zejména že odpovídá závazným technickým normám.

 • Je - li třeba, aby se kupující řídil určitými pravidly při užívání věci, má se za to, že byl s těmito pravidly seznámen prostřednictvím návodu, přiloženého firmou GUFERO Rubber Production, s. r. o., nejedná - li se o pravidla obecně známá.

III. Odpovědnost

 • GUFERO Rubber Production, s. r. o., odpovídá za vady, které má věc při převzetí a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

 • Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží.

 • Při prodeji na objednávku se dnem převzetí zboží rozumí den, kdy kupující zboží převzal od poštovní nebo zásilkové služby.

 • Právo z odpovědnosti za vady nemůže u GUFERO Rubber Production, s. r. o. uplatňovat ten, na něhož bylo zboží smluvně převedeno kupujícím.

IV. Záruční doba

 • Záruční doba je šest měsíců, není - li ve smlouvě se zákazníkem nebo v přiloženém návodu vyznačena doba delší.

 • K účinnému uplatnění práva z odpovědnosti za vady je nutné, aby kupující v záruční době vytkl vady, které zboží má a současně konkretizoval právo, které u tohoto titulu uplatňuje.

 • Právo uplatněné kupujícím z titulu odpovědnosti GUFERO Rubber Production, s. r. o. za vady zboží nemůže kupující jednostranně měnit.

 • Jestliže je právo z odpovědnosti za vady včas uplatněno, počíná běžet tříletá promlčecí doba.

V. Právo kupujícího

 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady nebo na výměnu vadného zboží za bezvadné pouze tehdy, nebyla-li věc ještě použita.

VI. Vady

 • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo:

  • na výměnu zboží za bezvadné anebo

  • na odstoupení od smlouvy

 • Za neodstranitelnou vadu se považuje nejen vada, kterou není možné technicky odstranit, ale i vada, jejíž odstranění není účelné.

 • Při výměně zboží trvá původně uzavřená smlouva mezi GUFERO Rubber Production , s. r. o. a kupujícím, proto ani z jedné smluvní strany není nárok na vyrovnání případného cenového rozdílu.

 • Při zrušení smlouvy jsou obě strany povinny si vrátit to, co bylo předmětem jejich plnění.

 • Za užívání smlouvy kupujícím do zrušení smlouvy nepřísluší GUFERO Rubber Production, s. r. o. žádná náhrada.

 • Kupující je povinen reklamované zboží předat GUFERO Rubber Production, s. r. o. kompletní a čisté. V opačném případě je GUFERO Rubber Production, s. r. o. oprávněno reklamaci odmítnout.

VII. Reklamační nárok

 • Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 • K uplatnění práva je třeba, aby bylo v reklamačním protokolu uvedeno, jaké oprávnění kupující uplatňuje.

 • Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu ode dne převzetí zboží.

VIII. Závěrečná ustanovení

 • Podmínky odpovědnosti za vady plnění, které se obvykle při prodeji zboží neposkytují, resp. nebyly zvlášť dohodnuty, nejsou upraveny tímto reklamačním řádem.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem schválení ředitelem společnosti.

 

GUFERO Rubber Production, s.r.o.

Horní Třešňovec 68

563 01 Lanškroun

 

Schválil: Radovan Pražák, ředitel

Dne: 21. ledna 2013